Be the Change – Oбучение по социално предприемачество за младежи | Резултати от проекта

Проектът “Be the Change“ или „Бъди Промяната” е проект за партньорство по KД2, съфинансиран от Европейския съюз и изпълняван от Сдружение Зарика, Завод Аспира и Фондация ICAD, приключи успешно със забележителни резултати. Проектът имаше за цел да насърчи и подкрепи социалното предприемачество в малките градове и селските райони в България, Словения и Полша, като окаже положително въздействие върху местните общности. В тази статия ще споделим ключовите резултати, постигнати чрез съвместните усилия на партньорските организации.

Be the Change multiplier event in Kavarna, Bulgaria

Картографиране на социални бизнеси

Една от основните цели на проекта Be the Change беше да се направи цялостно картографиране на социални бизнеси в България, Словения и Полша. Начинанието по картографиране имаше за цел да идентифицира и разбере картината на социалните предприятия, предоставяйки ценна информация за техните дейности, области на въздействие и предизвикателствата, пред които са изправени. Резултатите от тази дейност за картографиране служат като основен ресурс за бъдещи инициативи, предлагайки ясно разбиране на екосистемата на социалното предприемачество в целевите страни и региони на проекта.

Презентации на 9 социални бизнеса

Като част от усилията на проекта за популяризиране, девет социални бизнеса от участващите страни бяха избрани за задълбочени презентации. Тези презентации демонстрираха разнообразна гама от социални предприятия, подчертавайки техните иновативни подходи за справяне със социалните предизвикателства. Профилите на тези бизнеси не само послужиха като вдъхновение, но и предоставиха практически примери за амбициозни социални предприемачи и лидери на обществото.

Presentation-KNOF Presentation-VELES Presentation-CPU Presentation Baba Deshka Presentation Vratsa Software Presentation NaChe Academy Presentation CETiR Presentation Kapias Presentation To Tutaj

Видео интервюта с 3 социални бизнеса от всяка държава

За да увеличим въздействието на проекта, заедно с партньорските организации проведохме видео интервюта с по три социални бизнеса от всяка от страните по проекта. Тези интервюта навлязоха по-дълбоко в историите, предизвикателствата и успехите на тези предприятия, предлагайки по-лична и ангажираща гледна точка. Видео форматът добави динамичен елемент към обхвата на проекта, като го направи достъпен за по-широка аудитория и вдъхновяващ за ново поколение социални предприемачи.

Образователен ресурс: Онлайн курс за младежки работници

Признавайки значението на образованието за насърчаване на социалното предприемачество, проектът Be the Change разработи онлайн курс, специално пригоден за младежки работници. Този ресурс предоставя на младежките работници знанията и уменията да представят на младите хора концепциите за социално предприемачество. Курсът обхваща основни теми като бизнес модели, анализ на нуждите и устойчиви практики. Хостван на платформата за курсове на Зарика, онлайн курсът осигурява широка достъпност за младежки работници в цяла Европа и извън нея.

Събития за мултиплициране на ефекта от проекта

За да разпространим резултатите и въздействието на проекта, организирахме няколко мултипликационни събития в трите държави по проекта. Като водеща организация, в Зарика реализирахме финалната конференция, която се проведе на 11 декември 2023 г. под надслов „Бъди промяната – как група млади хора от три държави се влюби в Каварна“. Екипът на Зарика реши да се върне на едно много важно за проекта място – градът, в който се проведе младежкият обмен – Каварна, България.

Повече от 40 души присъстваха на събитието, много от които бяха гимназисти, нетърпеливи да научат повече за повече местни и международни възможности. По време на събитието не само споделихме резултатите от дейностите по проекта, но и присъстващите имаха възможност да участват в някои от дейностите по проекта, свързани с опознаването на себе си и развитието на креативността. Събитието завърши с неформални разговори, запознанства и малък коктейл.

Проектът „Бъди промяната“ направи значителни крачки в насърчаването на социалното предприемачество и изграждането на подкрепяща екосистема в България, Словения и Полша. Чрез цялостно картографиране, въздействащи презентации, ангажиращи видео интервюта, образователен онлайн курс и мултипликационни събития, проектът постави солидна основа за продължаване на усилията за овластяване на хора и общности чрез социални иновации. Сътрудничеството между Асоциация Зарика, Завод Аспира и Фондация ICAD е пример за потенциала на партньорските инициативи за стимулиране на положителна промяна и вдъхновяване на следващото поколение социални предприемачи. В заключение на проекта резултатите от него са доказателство за трансформиращата сила на колективните действия при оформянето на по-социално осъзнато и устойчиво бъдеще.